در حال نمایش 4 نتیجه

کلید حفاظتی اتوماتیک زیمنس 3VA1120-3EE36-0AA0

 • کلید اتوماتیک 20 آمپر
 • قابل تنظیم بین 14 الی 20 آمپر
 • قدرت قطع 320 آمپر
 • محافظت از تجهیزات از قبیل موتور در برابر اتصال کوتاه
 • قابلیت تنظیم جریان قطع
 • قدرت قطع تا 10 برابر جریان نامی

کلید حفاظتی اتوماتیک زیمنس 3VA1125-3EE36-0AA0

 • کلید اتوماتیک 25 آمپر
 • قابل تنظیم بین 18 الی 25 آمپر
 • قدرت قطع 320 آمپر
 • محافظت از تجهیزات از قبیل موتور در برابر اتصال کوتاه
 • قابلیت تنظیم جریان قطع
 • قدرت قطع تا 10 برابر جریان نامی

کلید حفاظتی اتوماتیک زیمنس 3VA1132-3EE36-0AA0

 • کلید اتوماتیک 32 آمپر
 • قابل تنظیم بین 22 الی 32 آمپر
 • قدرت قطع 320 آمپر
 • محافظت از تجهیزات از قبیل موتور در برابر اتصال کوتاه
 • قابلیت تنظیم جریان قطع
 • قدرت قطع تا 10 برابر جریان نامی

کلید حفاظتی اتوماتیک زیمنس 3VA1196-3EE36-0AA0

 • کلید اتوماتیک 16 آمپر
 • قابل تنظیم بین 11 الی 16 آمپر
 • قدرت قطع 320 آمپر
 • محافظت از تجهیزات از قبیل موتور در برابر اتصال کوتاه
 • قابلیت تنظیم جریان قطع
 • قدرت قطع تا 10 برابر جریان نامی